Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

Doktor Martijn Manders jest archeologiem morskim i podwodnym oraz szefem programu morskiego w Agencji Dziedzictwa Kulturowego Holandii (RCE). Projekty w ramach tego programu dotyczą holenderskiego dziedzictwa morskiego za granicą oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego. Jednym z głównych jego projektów jest badanie i wydobycie statku floty Wschodnioindyjskiej (VOC) Rooswijk u wybrzeży Anglii.

Zainteresowania badawcze Mandersa obejmują także ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego w skali globalnej, w szczególności w zakresie ochrony i monitorowania miejsc spoczywania wraków oraz procesów erozji. Ta ostatnia jest silnie związana z badaniami geofizycznymi. Jest to bardzo ważne zagadnienie dla archeologów morskich, ponieważ umożliwia im badanie, monitorowanie i prawidłową ochronę podwodnych obiektów. Na terenie Europy Martijn zainicjował kilka innowacyjnych projektów, opracowując  nowe metody i techniki badań geofizycznych i podwodnych. Wyniki te przyczyniają się do tego, że Holandia jest jednym z wiodących krajów w zakresie zarządzania i ochrony dziedzictwem morskim oraz prowadzenia wysokiej jakości badań archeologii morskiej na profesjonalnym poziomie.
Jako ekspert współpracował z wieloma krajami zainteresowanymi ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego. Pracuje również na Uniwersytecie w Leiden, gdzie uczy archeologii morskiej na poziomie magisterskim, a także kształci młodych profesjonalistów na całym świecie, głównie we współpracy z organizacjami takimi jak UNESCO i ICOMOS / ICUCH.
Martijn jest szczególnie zainteresowany podkreślaniem społecznego i kulturowego znaczenia studiowania morskiego dziedzictwa jako źródła wiedzy na temat naszej przeszłości:
„Wraki statków są jak kapsuły czasu. Są jak małe wizjery pozwalające patrzeć w naszą przeszłość. Poznanie tego wyjątkowego dziedzictwa, które dosłownie wydobywamy na powierzchnię, pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy” – tak uważa dr Martijn Manders.

Dr. Martijn Manders is a maritime and underwater archaeologist and head of the Maritime Programme at the Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE). The projects within this programme deal with Dutch maritime heritage overseas and shared cultural heritage. One of the main projects at this moment is the research and excavation of the East Indiaman (VOC) ship the Rooswijk, off the coast of England.

His research interests also include underwater cultural heritage management on a global scale, specifically on in situ preservation, sedimentation erosion processes and monitoring. The latter is strongly connected with geophysical research, a very important discipline for maritime archaeologists because it enables them to explore, monitor and manage underwater heritage sites. Within Europe Martijn has initiated and worked on several innovative EU projects to develop new methods and techniques for geophysical and underwater research. The results contribute to making the Netherlands one of the leading countries in managing maritime heritage and conducting high quality maritime archaeology research on a professional level.

As a maritime heritage expert Martijn has travelled all over the world to cooperate with many countries managing cultural heritage underwater. He also works for Leiden University where he teaches maritime archaeology at masters level, and he trains young professionals worldwide, mostly in cooperation with organizations like UNESCO and ICOMOS/ICUCH.

Martijn has a special interest in emphasizing the social and cultural importance of studying maritime heritage as a source to learn more about our past: “Shipwrecks are like time capsules. They offer us small peepholes, looking into our past. Learning about this unique heritage and telling the stories which we literally bring to the surface, help us to understand who we are.”