Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

9 Lutego 2019

Zarezerwuj swój czas

Goście z całego świata

Prezentacje i warsztaty

Ponad 300 nurków gości

Kup bilet teraz

Prelegent

dr hab. Hubert Kowalski adiunkt w Zakładzie Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w „Roczniku Warszawskim”, „Pegasusie”, „Baroku”, „Kronice Zamkowej” i „Kontekstach”. Opiekun koła Naukowego Recepcji Antyku – Ars Antica w Instytucie Archeologii UW. Koordynator projektu Wisła – interdyscyplinarne badania dna rzeki. Stypendysta Miasta st. Warszawy w latach: 2010 i 2011 i 2012, Fundacji Lanckorońskich w Rzymie, Instytutu Warburga w Londynie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych. Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnej Grecji i Rzymu w sztuce polskiej XVII, XVIII i XIX wieku. Zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS) Od 2011 członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich (SMP) – od 2014 członek Zarządu Głównego Od 2013 członek International Council of Museums (ICOM) Od 2013 założyciel i prezes Fundacji Varia Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Od 2014 założyciel i prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Od 2012 – 2015 roku – członek Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy Od 2014 roku – wice przewodniczący Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych powołanego przez Prezydent Miasta Od 2017 członek The Explorers Club

Dr. Hubert Kowalski, assistant professor at the Department of Antiques in Visual Arts at the Institute of Archeology of the University of Warsaw. Published author of several books and dozens of scientific and popular science articles, among others in “Roczniku Warszawskim”, “Pegasusie”, “Baroku”, “Kronice Zamkowej” and “Kontekstach”. Advisor of the Antique Reception team – Ars Antica at the Institute of Archeology of the University of Warsaw. Coordinator of the Wisła project – interdisciplinary research of the riverbed. Scholarship holder of the City of Warsaw in the years 2010, 2011, and 2012, the Lanckoronski Foundation in Rome, the Warburg Institute in London, as well as the Minister of Culture and National Heritage. Member of the Warsaw Historical Art Workshops team. He deals with the reception of artistic culture of ancient Greece and Rome in Polish art of the 17th, 18th and 19th centuries. Deputy director of the University of Warsaw Museum.

Since 2001, member of the Association of Art Historians (SHS)

Since 2011, member of the Association of Polish Museologists (SMP) – A member of the Board of Directors since 2014

Since 2013, member of the International Council of Museums (ICOM).

Since 2013, the founder and president of the Varia Foundation of the Historical Department of the University of Warsaw.

Since 2014, founder and president of the University Museums Association.

Since 2012 – 2015, member of the Social Council of Culture with the Mayor of the capital, the city of Warsaw.

Since 2014, vice president of the Warsaw Historical Department of Art Workshops appointed by the Mayor of the City.

Member of The Explorers Club since 2017